2 February 2016

Abdul Rahim Sharif_5-LR

Artwork by Abdul Rahim Sharif

Oil on canvas,
140 x 240 cm, 2010

Artwork by Abdul Rahim Sharif