21 August 2014

Sama Al Shaibi

Photograph by Sama Al Shaibi

Digital photograph printed on archival paper, 58.4 x 58.4 cm, 2007

Photograph by Sama Al Shaibi