24 August 2017

Ibrahim-Salahi -The-Last-Sound-LR

Painting by Ibrahim Salahi

Oil on canvas, 121.5 X 121 .5

Painting by Ibrahim Salahi