25 February 2014

Kamal_Boullata_Al-Zahir-al-Batin_LR

Artwork by Kamal Boullata

Silkscreen, 65.5 x 40 cm

Artwork by Kamal Boullata