12 February 2016

Tahia Halim-LR

Artwork by Tahia Halim

Oil on board, 50 x 50 cm, c 1960s

Artwork by Tahia Halim