4 April 2014

Ibrahim-Salahi

Artwork by Ibrahim Salahi

India ink on bristol boards, 65 x 315 cm, 1987

Artwork by Ibrahim Salahi