17 June 2016

Faisal-Laibi-Sahi_3-web

Artwork by Faisal Laibi Sahi

Oil on canvas, 70 x 450 cm

Artwork by Faisal Laibi Sahi