2 February 2013

abdul-rahim-sharif-The Jazz Player

Artwork by Abdul Sharif Rahim

Abdul Sharif Rahim, The Jazz Player, 140 x 120 cm. Oil on canvas, 2009

Artwork by Abdul Sharif Rahim