2 February 2013

Abdul-Rahim-Sharif-tank

Artwork by Abdul Rahim Sharif

Abdul Rahim Sharif, Tank, 120 x 140 cm, Oil on canvas, 2007

Artwork by Abdul Rahim Sharif