11 August 2014

Abdul Rahim SharifA

Artwork by Abdul Rahim Sharif

Oil on canvas, 141 x 120 cm, 2009

Artwork by Abdul Rahim Sharif