11 August 2014

Abdul Rahim Sharif

Artwork by Abdul Rahim Sharif

Oil on canvas, 141 x 120 cm, 2009

Artwork by Abdul Rahim Sharif