15 August 2014

Abdul Raheem Salem

Artwork by Abdul Raheem Salem

Acrylic on canvas, 142 x 112 cm, 2008

Artwork by Abdul Raheem Salem